ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1-3 ตำบลมุจลินท์