ตารางแสดงวงเงินโครงการซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-9 ต.มุจลินท์ จำนวน 10 จุด (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)