ตารางแสดงวงเงิน โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสำราญ แตงกลิ่น) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 68 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ