ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายชอบ ทองคำดี) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 36 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ