ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสุนทร สอนสืบ) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 50 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ