สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน – กันยายน 2562