สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   (รอบเดือนตุลาคม 2563)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างข้อความนี้  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง