สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (รอบเดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  (รอบเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างข้อความนี้