รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)