แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                  อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดังนั้น  จึงประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง