แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป)  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้