แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-6)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4) ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้