สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน – กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน – กันยายน 2562