สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563