แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราีคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเผยแพร่แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราีคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย