สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563