สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 3   รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้