ข้อมูลประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรและครัวเรือน ณ  เดือนกันยายน  2561  จากสำนักทะเบียนอำเภอท่าวุ้ง มีประชากรทั้งสิ้น  2,372 คน แยกเป็นชาย 1,155 คน เป็นหญิง 1,217 คน และมีจำนวนครัวเรือน 733  ครัวเรือน   

Ø  ตารางจำนวนประชากรและครัวเรือนตำบลมุจลินท์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร (คน) รวม (คน)
ชาย หญิง
1 บ้านลาดชะโด 67 98 118 216
2 บ้านปากคลองลาดชะโด 36 63 63 126
3 บ้านปากคลองลาดชะโด 82 127 123 250
4 บ้านโคกสลุด 103 172 179 351
5 บ้านมุจลินท์ 75 114 112 226
6 บ้านมุจลินท์ 98 146 157 303
7 บ้านมุจลินท์ 58 102 115 217
8 บ้านมุจลินท์ 110 157 178 335
9 บ้านท้ายน้ำ 104 179 172 348
รวม 733 1,155 1,217 2,372

 

Øตารางสถิติประชากร จำนวน 4  ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ดังนี้

ประชากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ชาย 1,182 1,180 1,182 1,180
หญิง 1,266 1,259 1,245 1,236
รวม 2,448 2,439 2,428 2,416

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร      

         จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ณ เดือนกันยายน  2559 จากสำนักทะเบียนอำเภอท่าวุ้ง  ดังนี้

Ø  ตารางจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
น้อยกว่า 1  ปีเต็ม 9 12 21
1 ปีเต็ม – 2 ปี 22 25 47
3 ปีเต็ม – 5 ปี 39 38 77
6 ปีเต็ม – 11 ปี 84 75 159
12 ปีเต็ม – 14 ปี 34 33 67
15 ปีเต็ม – 17 ปี 41 30 71
18 ปีเต็ม – 25 ปี 139 114 253
26 ปีเต็ม – 49 ปี 412 421 833
50 ปีเต็ม – 59 ปี 166 195 361
60 ปีเต็ม – 69 ปี 138 153 291
70 ปีเต็ม – 79 ปี 69 94 163
80 ปีเต็ม – 89 ปี 25 42 67
90 ปีเต็ม – 100 ปี 2 4 6
100 ปีขึ้นไป
รวม 1,180 1,236 2,416