ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อบต.มุจลินท์  เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เช่น  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง