หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เช่น

1.1 ประกาศ  ก.ถ. เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

1.2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  เช่น

2.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง)

2.2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  เช่น

3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  เช่น

4.1 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  พ.ศ.2558

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  เช่น

5.1 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

5.2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2558  และที่เก้ไขเพิ่มเติม

5.3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

5.4 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง