หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เช่น  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   และระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง