คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ หรือที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน  เพราะการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งหน้าที่ จนละเลยทิ้งคุณธรรมจริยธรรม จส่งผลถึงประโยชน์ส่วนรวม  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ และนำมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้