คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน  เพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องช่องทางและวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนให้ตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสาหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง