คู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักพัฒนาชุมชน) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทิศทางเดียวกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาท้ายนี้