คู่มือการปฏิบัติงาน“การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นักพัฒนาชุมชน) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้