ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม เพื่อรักษาจริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้