กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561