นโยบายผู้บริหาร

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

            นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้วางกรอบการพัฒนาตำบลมุจลินท์ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และเป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555  มีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

  1. นโยบายจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เส้นทางการคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำ
  2. นโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการที่ดีให้เป็นที่พอใจของประชาชน
  3. นโยบายพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี นันทนาการและการกีฬา
  4. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
  5. นโยบายสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
  6. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  7. นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  8. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักรักษ์และความสมดุลทางธรรมชาติ

นโยบายเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และตำบลรวมทั้งให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. ตามอำนาจหน้าที่โดยครบถ้วน