นโยบายผู้บริหาร

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

            นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้วางกรอบการพัฒนาตำบลมุจลินท์  โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และเป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน  โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ  โดยได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในวันที่   10   มกราคม  2565   มีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาเส้นทางการคมนาคม  พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     ให้ทั่วถึง ได้มาตรฐานและเพียงพอ    
  1. นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  ส่งเสริมศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ยกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และส่งเสริมสวัสดิการ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
  1. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน รณรงค์ป้องกันโรค ระงับโรคติดต่อ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  รักษาความสะอาดของท้องถิ่น  รวมทั้งกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                
  2. นโยบายพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  พัฒนาการบริหาร การบริการที่ดีให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  พัฒนาศักยภาพผู้นำ ส่งเสริมองค์ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ  ให้มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานป้องกัน    และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน