บริการประชาชน (E-Service)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เปิดให้บริการ “E-Service” ที่ประชาชนสามารถขอรับบริการจากหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการจำนวน 2 งาน ได้แก่ งานแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และงานแจ้งซ่อมประปาหมู่บ้าน โดยสามารถคลิกแจ้งข้อมูลรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้