กองคลัง

นางรัชนีย์ พุ่มบานเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร.092-4125800
นางสาวปัณณกาญจน์ ทองมี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร.061-4752418
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกัลยา ยืนยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.091-8861804