สำนักปลัด

นางเสาวลักษณ์ ปาลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร.089-4096644
นางสาวนันทพร ขุนวังห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.084-7345505
นางสาวสุนิษา ทองมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.089-7830741
นางสาววัลภา มาตรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-5533508
นางสาวเพ็ญศรี คำฉิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.081-3030988
นายสิทธิชัย บุญน้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร.094-1107133
-ว่าง-
ครู
นางนิตยา บุญอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.089-7688134
นายดำรงค์ พึ่งปาน
คนงานทั่วไป
โทร.083-7054959
นายวัฒนา บุญมี
คนงานทั่วไป
โทร.086-5545387
นางนิรมล บัวสา
ภารโรง
โทร.087-9393786