สำนักปลัด

นางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นางเสาวลักษณ์ ปาลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวนันทพร ขุนวังห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุนิษา ทองมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววัลภา มาตรง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเพ็ญศรี คำฉิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิชัย บุญน้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางวันทนา อุ่นใจชน
ครู คศ.1
นางนิตยา บุญอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดช จันทร
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงค์ พึ่งปาน
คนงานทั่วไป