ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี 2564 ตามบัญชีรายการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง