คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งที่ 13/2564  ลงวันที่  4  มกราคม  2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   ซึ่งมีบุคคลภายนอก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    รวมทั้งประสานกับประชาคมหมู่บ้าน ในการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรม เพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายข้อความนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง