ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศกำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดลพบุรี  เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564   โดยให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้