ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

              องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการตรวจสอบได้  เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร และบุคลากรทุกคน พึ่งยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นๆ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง