เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2561 ซึ่งปัจจุบัน  ก็ยังใช้เป็นมาตรฐาน แนวทางในการปฏฺิบัติงาน และเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตาม  โดยมีรายละเอียดดังนี้