คำสั่งมอบอำนาจให้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เป็นผู้มีอำนาจระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ตามคำสั่งที่ 118/2562  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  เพื่อเป็นการบริการประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้