ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ

อบต.มุจลินท์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้