คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ดังนี้
  •  คำสั่ง อบต.มุจลินท์ ที่ 15/2565  ลงวันที่  11  มกราคม  2565  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีบุคคลภายนอก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลนท์  ดังรายละเอียดตามคำสั่งแนบท้ายข้อความนี้
  • คำสั่ง อบต.มุจลินท์ ที่ 18/2565  ลงวันที่  11  มกราคม  2565  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์    ซึ่งประกอบด้วย พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังรายละเอียดตามคำสั่งแนบท้ายข้อความนี้