คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 39/2565  ลงวันที่  27  มกราคม  2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาคม  ซึ่งมีบุคคลภายนอก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ดังรายละเอียดตามคำสั่งแนบท้ายข้อความนี้