คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 033/2565  ลงวันที่  20  มกราคม  2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภ อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้น อสม.)  ซึ่งมีบุคคลภายนอก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ในการบริหารงานกองทุนฯ  ดังรายละเอียดตามคำสั่งแนบท้ายข้อความนี้