ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนในการยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรา 10  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้