ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่และจะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”  โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด”  ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอประกาศเป็นหน่วยงานใสสะอาดตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต