ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายมนต์ชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร. 084-7042363

นายธวัชชัย บุญน้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร. 080-2719535
นายนาวี มิ่งมงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร.081-7596294

นางสาวถนัฐฐา สมงาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร.092-2609160