ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายมนต์ชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

นายธวัชชัย บุญน้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
นายนาวี มิ่งมงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

นางสาวถนัฐฐา สมงาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร.092-2609160