ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.081-9475256

นางเสาวลักษณ์ ปาลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-4096644
นางรัชนีย์ พุ่มบานเย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.092-4125800
นายชัยรัตน์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-9184797