นายธวัชชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร. 080-2719535

นายวิเชียร ศรีดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร. 089-6167624
นายนาวี มิ่งมงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร. 081-7596294

นางสาวถนัฐฐา สมงาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
โทร.092-2609160