นายธวัชชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

นายวิเชียร ศรีดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
นายนาวี มิ่งมงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

นางสาวถนัฐฐา สมงาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์