สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (12 กุมภาพันธ์ 2562)