สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2561)