สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (14 มิถุนายน 2562)