สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (20 กรกฎาคม 2561)