สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2563)